โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรภายใน

เผยแพร่เมื่อ 24-06-2020 ผู้ชม 4,976

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรภายใน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยผลิตผลงานเพื่อพัฒนางานของตนเองตามพันธกิจหลักของคณะฯ รวมทั้งนำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการพัฒนางานได้จริง โดยมีการแบ่งกลุ่มของผลงาน เป็นจำนวน 5 กลุ่ม ผลงานดังนี้ คือ

  • ผลงานด้านนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
  • ผลงานด้านการบริการวิชาการ
  • ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
  • ผลงานด้านการวิจัย
  • การเรียนการสอน โดยบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ประจำปีงบประมาณ 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=395

 

 

Tags : แนวปฏิบัติที่ดี นวัตกรรม

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=395