ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-780-9692
ขอบคุณครับ
login_button


อ่าน 199 ครั้ง
อ่าน 535 ครั้ง
อ่าน 878 ครั้ง
อ่าน 1194 ครั้ง
อ่าน 830 ครั้ง
อ่าน 1558 ครั้ง
อ่าน 878 ครั้ง
อ่าน 1195 ครั้ง
อ่าน 2873 ครั้ง
อ่าน 1047 ครั้ง
อ่าน 1247 ครั้ง
อ่าน 1273 ครั้ง
อ่าน 1286 ครั้ง
อ่าน 1064 ครั้ง
อ่าน 819 ครั้ง
อ่าน 1207 ครั้ง
อ่าน 997 ครั้ง
อ่าน 764 ครั้ง
อ่าน 1456 ครั้ง
อ่าน 647 ครั้ง
อ่าน 565 ครั้ง
อ่าน 622 ครั้ง
อ่าน 694 ครั้ง
อ่าน 541 ครั้ง
อ่าน 570 ครั้ง
อ่าน 590 ครั้ง
อ่าน 607 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.