ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-780-9692
ขอบคุณครับ
login_button


อ่าน 10 ครั้ง
อ่าน 433 ครั้ง
อ่าน 790 ครั้ง
อ่าน 1135 ครั้ง
อ่าน 789 ครั้ง
อ่าน 1479 ครั้ง
อ่าน 833 ครั้ง
อ่าน 1162 ครั้ง
อ่าน 2834 ครั้ง
อ่าน 1015 ครั้ง
อ่าน 1195 ครั้ง
อ่าน 1230 ครั้ง
อ่าน 1233 ครั้ง
อ่าน 1013 ครั้ง
อ่าน 793 ครั้ง
อ่าน 1153 ครั้ง
อ่าน 943 ครั้ง
อ่าน 731 ครั้ง
อ่าน 1268 ครั้ง
อ่าน 617 ครั้ง
อ่าน 534 ครั้ง
อ่าน 597 ครั้ง
อ่าน 663 ครั้ง
อ่าน 521 ครั้ง
อ่าน 541 ครั้ง
อ่าน 564 ครั้ง
อ่าน 576 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.