ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Phikun


เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 098-108-9915
ขอบคุณครับ
login_button


อ่าน 214 ครั้ง
อ่าน 1161 ครั้ง
อ่าน 1480 ครั้ง
อ่าน 783 ครั้ง
อ่าน 1536 ครั้ง
อ่าน 981 ครั้ง
อ่าน 2105 ครั้ง
อ่าน 2249 ครั้ง
อ่าน 2099 ครั้ง
อ่าน 2224 ครั้ง
อ่าน 1936 ครั้ง
อ่าน 2856 ครั้ง
อ่าน 1731 ครั้ง
อ่าน 2066 ครั้ง
อ่าน 4018 ครั้ง
อ่าน 1907 ครั้ง
อ่าน 2242 ครั้ง
อ่าน 2080 ครั้ง
อ่าน 2764 ครั้ง
อ่าน 2486 ครั้ง
อ่าน 1514 ครั้ง
อ่าน 2452 ครั้ง
อ่าน 2086 ครั้ง
อ่าน 1712 ครั้ง
อ่าน 4477 ครั้ง
อ่าน 1297 ครั้ง
อ่าน 1183 ครั้ง
อ่าน 1226 ครั้ง
อ่าน 1345 ครั้ง
อ่าน 1182 ครั้ง
อ่าน 1192 ครั้ง
อ่าน 1210 ครั้ง
อ่าน 1278 ครั้ง

phikun-logo
&bnsp;

Print ISSN : 0858-527X Online ISSN : 2730-3152

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.