ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-780-9692
ขอบคุณครับ
login_button


อ่าน 69 ครั้ง
อ่าน 635 ครั้ง
อ่าน 790 ครั้ง
อ่าน 1049 ครั้ง
อ่าน 1328 ครั้ง
อ่าน 975 ครั้ง
อ่าน 1782 ครั้ง
อ่าน 1001 ครั้ง
อ่าน 1294 ครั้ง
อ่าน 3040 ครั้ง
อ่าน 1161 ครั้ง
อ่าน 1360 ครั้ง
อ่าน 1369 ครั้ง
อ่าน 1417 ครั้ง
อ่าน 1230 ครั้ง
อ่าน 898 ครั้ง
อ่าน 1346 ครั้ง
อ่าน 1130 ครั้ง
อ่าน 854 ครั้ง
อ่าน 2009 ครั้ง
อ่าน 722 ครั้ง
อ่าน 650 ครั้ง
อ่าน 692 ครั้ง
อ่าน 774 ครั้ง
อ่าน 616 ครั้ง
อ่าน 648 ครั้ง
อ่าน 671 ครั้ง
อ่าน 690 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.