กำหนดการดำเนินงานการตีพิมพ์วารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน กำหนดการ
1. ส่งแบบฟอร์มเสนอบทความ พร้อมต้นฉบับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารพิกุล ได้ 3 ช่องทางคือ
1.1 ส่งบทความออนไลน์ที่เว็บไซต์วารสารพิกุล http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/index.php
1.2 ส่งไฟล์บทความพร้อมแบบฟอร์มเสนอบทความมายังบรรณาธิการวารสารพิกุล อีเมล์ similan77@gmail.com
1.3 ส่งด้วยตนเอง ต้นฉบับพร้อม CD ไฟล์ ที่ สำนักงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2559

2.  กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องตามรูปแบบของบทความและส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ที่กองบรรณาธิการกำหนด  ภายใน 7 วันหลังจากได้รับบทความ
3.  ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความตามเกณฑ์ที่กองบรรณาธิการกำหนด  ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิได้รับบทความ

4.  กองบรรณาธิการ แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพบทความ หากบทความได้รับการประเมินให้ตีพิมพ์ได้ และมีการแก้ไขใดๆ กองบรรณาธิการจะส่งบทความพร้อมข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนทราบและดำเนินการแก้ไข

ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับแบบพิจารณากลั่นกรองบทความ และบทความต้นฉบับคืน จากผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ผู้เขียนบทความ แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดส่งบทความที่แก้ไขแล้ว กลับมายังกองบรรณาธิการ ภายใน 10 วัน หลังจากผู้เขียนบทความได้รับการแจ้งจากกองบรรณาธิการให้แก้ไขบทความ
6.  กองบรรณาธิการส่งบทความที่แก้ไขแล้ว ไปยังฝ่ายพิสูจน์อักษร เพื่อตรวจสอบการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และตรวจสอบรูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์
7. กองบรรณาธิการส่งบทความทั้งหมดให้ฝ่ายเทคนิคเพื่อจัดหน้าและเข้าเล่มให้สมบูรณ์ ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน
8. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของบทความ และตรวจสอบรูปเล่ม เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนส่งโรงพิมพ์ ภายใน 3 วัน
9. วารสารพิกุลถูกส่งไปยังโรงพิมพ์ เพื่อทำการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์พร้อมเผยแพร่ -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.