กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมศิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.แมรี่ สารวิทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรันย์ วงศ์คำจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รองศาสตราจารย์ มัย ตะติยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รองศาสตราจารย์ อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีรัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของบรรณาธิการ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกบทความเพื่อการศึกษา แต่ขอให้มีการอ้างอิงเจ้าของบทความ และแหล่งที่มา อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.