ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบอ่านบทความประจำฉบับ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สถาปนะวรรณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ พีระพงษ์ กุลพิศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รองศาสตราจารย์ สำเนียง ยอดคีรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. (ประเสริฐ จันทร์จำรัส) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมชฌ สอดส่องกฤษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรพศิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบอ่านบทความประจำฉบับ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559

ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ สถาปนะวรรณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พาณิชย์พลินไชย มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ ตินณะกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ บุญสาธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศรี ชัยวณิชยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี พิสณุพงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารี มีอินทร์เกิด มีสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงโต มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.ไพศาล จี้ฟู มหาวิทยาลัยพะเยา
ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบอ่านบทความประจำฉบับ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ธารีเธียร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ มินา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.พิมเสน บัวระภา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.ไพศาล จี้ฟู มหาวิทยาลัยพะเยา

 


บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของบรรณาธิการ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอกบทความเพื่อการศึกษา แต่ขอให้มีการอ้างอิงเจ้าของบทความ และแหล่งที่มา อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.