ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-780-9692
ขอบคุณครับ
login_button


อ่าน 148 ครั้ง
อ่าน 355 ครั้ง
อ่าน 681 ครั้ง
อ่าน 564 ครั้ง
อ่าน 1466 ครั้ง
อ่าน 1712 ครั้ง
อ่าน 1628 ครั้ง
อ่าน 1788 ครั้ง
อ่าน 1463 ครั้ง
อ่าน 2305 ครั้ง
อ่าน 1360 ครั้ง
อ่าน 1698 ครั้ง
อ่าน 3453 ครั้ง
อ่าน 1510 ครั้ง
อ่าน 1731 ครั้ง
อ่าน 1719 ครั้ง
อ่าน 2111 ครั้ง
อ่าน 1995 ครั้ง
อ่าน 1200 ครั้ง
อ่าน 1887 ครั้ง
อ่าน 1574 ครั้ง
อ่าน 1207 ครั้ง
อ่าน 3610 ครั้ง
อ่าน 1003 ครั้ง
อ่าน 933 ครั้ง
อ่าน 953 ครั้ง
อ่าน 1053 ครั้ง
อ่าน 888 ครั้ง
อ่าน 920 ครั้ง
อ่าน 936 ครั้ง
อ่าน 996 ครั้ง

phikun-logo
&bnsp;

Print ISSN : 0858-527X Online ISSN : 2730-3152

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.