ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-780-9692
ขอบคุณครับ
login_button


อ่าน 3 ครั้ง
อ่าน 429 ครั้ง
อ่าน 789 ครั้ง
อ่าน 1132 ครั้ง
อ่าน 788 ครั้ง
อ่าน 1478 ครั้ง
อ่าน 832 ครั้ง
อ่าน 1161 ครั้ง
อ่าน 2833 ครั้ง
อ่าน 1015 ครั้ง
อ่าน 1193 ครั้ง
อ่าน 1230 ครั้ง
อ่าน 1231 ครั้ง
อ่าน 1012 ครั้ง
อ่าน 793 ครั้ง
อ่าน 1152 ครั้ง
อ่าน 940 ครั้ง
อ่าน 730 ครั้ง
อ่าน 1264 ครั้ง
อ่าน 617 ครั้ง
อ่าน 533 ครั้ง
อ่าน 597 ครั้ง
อ่าน 663 ครั้ง
อ่าน 520 ครั้ง
อ่าน 540 ครั้ง
อ่าน 562 ครั้ง
อ่าน 576 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.