ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-780-9692
ขอบคุณครับ
login_button


อ่าน 130 ครั้ง
อ่าน 609 ครั้ง
อ่าน 1030 ครั้ง
อ่าน 699 ครั้ง
อ่าน 1358 ครั้ง
อ่าน 767 ครั้ง
อ่าน 1094 ครั้ง
อ่าน 2767 ครั้ง
อ่าน 958 ครั้ง
อ่าน 1124 ครั้ง
อ่าน 1174 ครั้ง
อ่าน 1165 ครั้ง
อ่าน 956 ครั้ง
อ่าน 757 ครั้ง
อ่าน 1090 ครั้ง
อ่าน 883 ครั้ง
อ่าน 676 ครั้ง
อ่าน 1135 ครั้ง
อ่าน 577 ครั้ง
อ่าน 497 ครั้ง
อ่าน 555 ครั้ง
อ่าน 627 ครั้ง
อ่าน 481 ครั้ง
อ่าน 504 ครั้ง
อ่าน 513 ครั้ง
อ่าน 536 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.