ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Phikun


เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 098-108-9915
ขอบคุณครับ
login_button


อ่าน 29 ครั้ง
อ่าน 710 ครั้ง
อ่าน 1467 ครั้ง
อ่าน 1820 ครั้ง
อ่าน 883 ครั้ง
อ่าน 1858 ครั้ง
อ่าน 1144 ครั้ง
อ่าน 2295 ครั้ง
อ่าน 2454 ครั้ง
อ่าน 2280 ครั้ง
อ่าน 2364 ครั้ง
อ่าน 2085 ครั้ง
อ่าน 3047 ครั้ง
อ่าน 1861 ครั้ง
อ่าน 2225 ครั้ง
อ่าน 4152 ครั้ง
อ่าน 2077 ครั้ง
อ่าน 2389 ครั้ง
อ่าน 2223 ครั้ง
อ่าน 2983 ครั้ง
อ่าน 2604 ครั้ง
อ่าน 1616 ครั้ง
อ่าน 2660 ครั้ง
อ่าน 2261 ครั้ง
อ่าน 1937 ครั้ง
อ่าน 4682 ครั้ง
อ่าน 1369 ครั้ง
อ่าน 1258 ครั้ง
อ่าน 1300 ครั้ง
อ่าน 1421 ครั้ง
อ่าน 1250 ครั้ง
อ่าน 1259 ครั้ง
อ่าน 1283 ครั้ง
อ่าน 1370 ครั้ง

phikun-logo
&bnsp;

Print ISSN : 0858-527X Online ISSN : 2730-3152

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.