ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-780-9692
ขอบคุณครับ
login_button


อ่าน 278 ครั้ง
อ่าน 318 ครั้ง
อ่าน 1237 ครั้ง
อ่าน 1411 ครั้ง
อ่าน 1432 ครั้ง
อ่าน 1644 ครั้ง
อ่าน 1305 ครั้ง
อ่าน 2140 ครั้ง
อ่าน 1244 ครั้ง
อ่าน 1560 ครั้ง
อ่าน 3297 ครั้ง
อ่าน 1391 ครั้ง
อ่าน 1606 ครั้ง
อ่าน 1591 ครั้ง
อ่าน 1851 ครั้ง
อ่าน 1722 ครั้ง
อ่าน 1092 ครั้ง
อ่าน 1697 ครั้ง
อ่าน 1411 ครั้ง
อ่าน 1069 ครั้ง
อ่าน 3022 ครั้ง
อ่าน 904 ครั้ง
อ่าน 828 ครั้ง
อ่าน 853 ครั้ง
อ่าน 950 ครั้ง
อ่าน 788 ครั้ง
อ่าน 819 ครั้ง
อ่าน 846 ครั้ง
อ่าน 895 ครั้ง

phikun-logo
&bnsp;

Print ISSN : 0858-527X Online ISSN : 2730-3152

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.