ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-780-9692
ขอบคุณครับ
login_button


อ่าน 212 ครั้ง
อ่าน 499 ครั้ง
อ่าน 408 ครั้ง
อ่าน 1358 ครั้ง
อ่าน 1574 ครั้ง
อ่าน 1530 ครั้ง
อ่าน 1720 ครั้ง
อ่าน 1379 ครั้ง
อ่าน 2222 ครั้ง
อ่าน 1294 ครั้ง
อ่าน 1624 ครั้ง
อ่าน 3374 ครั้ง
อ่าน 1449 ครั้ง
อ่าน 1666 ครั้ง
อ่าน 1656 ครั้ง
อ่าน 2003 ครั้ง
อ่าน 1871 ครั้ง
อ่าน 1150 ครั้ง
อ่าน 1795 ครั้ง
อ่าน 1497 ครั้ง
อ่าน 1135 ครั้ง
อ่าน 3343 ครั้ง
อ่าน 954 ครั้ง
อ่าน 881 ครั้ง
อ่าน 904 ครั้ง
อ่าน 1000 ครั้ง
อ่าน 837 ครั้ง
อ่าน 869 ครั้ง
อ่าน 885 ครั้ง
อ่าน 947 ครั้ง

phikun-logo
&bnsp;

Print ISSN : 0858-527X Online ISSN : 2730-3152

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.