ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Phikun


เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 098-108-9915
ขอบคุณครับ
login_button


อ่าน 556 ครั้ง
อ่าน 869 ครั้ง
อ่าน 610 ครั้ง
อ่าน 1177 ครั้ง
อ่าน 792 ครั้ง
อ่าน 1838 ครั้ง
อ่าน 1993 ครั้ง
อ่าน 1908 ครั้ง
อ่าน 2028 ครั้ง
อ่าน 1697 ครั้ง
อ่าน 2625 ครั้ง
อ่าน 1569 ครั้ง
อ่าน 1904 ครั้ง
อ่าน 3778 ครั้ง
อ่าน 1734 ครั้ง
อ่าน 2040 ครั้ง
อ่าน 1923 ครั้ง
อ่าน 2463 ครั้ง
อ่าน 2290 ครั้ง
อ่าน 1383 ครั้ง
อ่าน 2202 ครั้ง
อ่าน 1848 ครั้ง
อ่าน 1462 ครั้ง
อ่าน 4195 ครั้ง
อ่าน 1179 ครั้ง
อ่าน 1079 ครั้ง
อ่าน 1116 ครั้ง
อ่าน 1223 ครั้ง
อ่าน 1083 ครั้ง
อ่าน 1081 ครั้ง
อ่าน 1098 ครั้ง
อ่าน 1161 ครั้ง

phikun-logo
&bnsp;

Print ISSN : 0858-527X Online ISSN : 2730-3152

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.