ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-780-9692
ขอบคุณครับ
login_button


อ่าน 105 ครั้ง
อ่าน 246 ครั้ง
อ่าน 1127 ครั้ง
อ่าน 1296 ครั้ง
อ่าน 1343 ครั้ง
อ่าน 1575 ครั้ง
อ่าน 1226 ครั้ง
อ่าน 2057 ครั้ง
อ่าน 1191 ครั้ง
อ่าน 1511 ครั้ง
อ่าน 3245 ครั้ง
อ่าน 1335 ครั้ง
อ่าน 1555 ครั้ง
อ่าน 1540 ครั้ง
อ่าน 1715 ครั้ง
อ่าน 1563 ครั้ง
อ่าน 1054 ครั้ง
อ่าน 1604 ครั้ง
อ่าน 1359 ครั้ง
อ่าน 1021 ครั้ง
อ่าน 2735 ครั้ง
อ่าน 873 ครั้ง
อ่าน 797 ครั้ง
อ่าน 822 ครั้ง
อ่าน 919 ครั้ง
อ่าน 753 ครั้ง
อ่าน 785 ครั้ง
อ่าน 812 ครั้ง
อ่าน 857 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.