ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Phikun


เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 098-108-9915
ขอบคุณครับ
login_button


อ่าน 396 ครั้ง
อ่าน 1272 ครั้ง
อ่าน 1610 ครั้ง
อ่าน 805 ครั้ง
อ่าน 1631 ครั้ง
อ่าน 1051 ครั้ง
อ่าน 2186 ครั้ง
อ่าน 2297 ครั้ง
อ่าน 2147 ครั้ง
อ่าน 2266 ครั้ง
อ่าน 1975 ครั้ง
อ่าน 2895 ครั้ง
อ่าน 1764 ครั้ง
อ่าน 2125 ครั้ง
อ่าน 4051 ครั้ง
อ่าน 1985 ครั้ง
อ่าน 2294 ครั้ง
อ่าน 2109 ครั้ง
อ่าน 2813 ครั้ง
อ่าน 2512 ครั้ง
อ่าน 1538 ครั้ง
อ่าน 2521 ครั้ง
อ่าน 2139 ครั้ง
อ่าน 1780 ครั้ง
อ่าน 4522 ครั้ง
อ่าน 1316 ครั้ง
อ่าน 1203 ครั้ง
อ่าน 1241 ครั้ง
อ่าน 1364 ครั้ง
อ่าน 1201 ครั้ง
อ่าน 1213 ครั้ง
อ่าน 1228 ครั้ง
อ่าน 1298 ครั้ง

phikun-logo
&bnsp;

Print ISSN : 0858-527X Online ISSN : 2730-3152

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.