ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-780-9692
ขอบคุณครับ
login_button


อ่าน 338 ครั้ง
อ่าน 740 ครั้ง
อ่าน 1108 ครั้ง
อ่าน 772 ครั้ง
อ่าน 1443 ครั้ง
อ่าน 812 ครั้ง
อ่าน 1143 ครั้ง
อ่าน 2818 ครั้ง
อ่าน 995 ครั้ง
อ่าน 1173 ครั้ง
อ่าน 1215 ครั้ง
อ่าน 1206 ครั้ง
อ่าน 1001 ครั้ง
อ่าน 782 ครั้ง
อ่าน 1136 ครั้ง
อ่าน 921 ครั้ง
อ่าน 716 ครั้ง
อ่าน 1211 ครั้ง
อ่าน 602 ครั้ง
อ่าน 519 ครั้ง
อ่าน 588 ครั้ง
อ่าน 648 ครั้ง
อ่าน 510 ครั้ง
อ่าน 531 ครั้ง
อ่าน 551 ครั้ง
อ่าน 565 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.