ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-780-9692
ขอบคุณครับ
login_button


อ่าน 8 ครั้ง
อ่าน 148 ครั้ง
อ่าน 977 ครั้ง
อ่าน 1184 ครั้ง
อ่าน 1240 ครั้ง
อ่าน 1498 ครั้ง
อ่าน 1136 ครั้ง
อ่าน 1988 ครั้ง
อ่าน 1121 ครั้ง
อ่าน 1443 ครั้ง
อ่าน 3161 ครั้ง
อ่าน 1268 ครั้ง
อ่าน 1492 ครั้ง
อ่าน 1482 ครั้ง
อ่าน 1590 ครั้ง
อ่าน 1418 ครั้ง
อ่าน 1001 ครั้ง
อ่าน 1529 ครั้ง
อ่าน 1287 ครั้ง
อ่าน 960 ครั้ง
อ่าน 2459 ครั้ง
อ่าน 817 ครั้ง
อ่าน 745 ครั้ง
อ่าน 772 ครั้ง
อ่าน 865 ครั้ง
อ่าน 705 ครั้ง
อ่าน 735 ครั้ง
อ่าน 760 ครั้ง
อ่าน 797 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.