ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : similan77@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 086-448-9918 ขอบคุณค่ะ
login_button

อ่าน 152 ครั้ง
อ่าน 111 ครั้ง
อ่าน 468 ครั้ง
อ่าน 756 ครั้ง
อ่าน 366 ครั้ง
อ่าน 456 ครั้ง
อ่าน 484 ครั้ง
อ่าน 407 ครั้ง
อ่าน 344 ครั้ง
อ่าน 322 ครั้ง
อ่าน 405 ครั้ง
อ่าน 312 ครั้ง
อ่าน 239 ครั้ง
อ่าน 421 ครั้ง
อ่าน 195 ครั้ง
อ่าน 153 ครั้ง
อ่าน 155 ครั้ง
อ่าน 263 ครั้ง
อ่าน 163 ครั้ง
อ่าน 142 ครั้ง
อ่าน 160 ครั้ง
อ่าน 164 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.