ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 098-108-9915
ขอบคุณครับ
login_button


อ่าน 212 ครั้ง
อ่าน 556 ครั้ง
อ่าน 519 ครั้ง
อ่าน 945 ครั้ง
อ่าน 686 ครั้ง
อ่าน 1662 ครั้ง
อ่าน 1870 ครั้ง
อ่าน 1790 ครั้ง
อ่าน 1929 ครั้ง
อ่าน 1604 ครั้ง
อ่าน 2441 ครั้ง
อ่าน 1479 ครั้ง
อ่าน 1800 ครั้ง
อ่าน 3612 ครั้ง
อ่าน 1659 ครั้ง
อ่าน 1904 ครั้ง
อ่าน 1840 ครั้ง
อ่าน 2324 ครั้ง
อ่าน 2194 ครั้ง
อ่าน 1317 ครั้ง
อ่าน 2077 ครั้ง
อ่าน 1740 ครั้ง
อ่าน 1368 ครั้ง
อ่าน 3950 ครั้ง
อ่าน 1102 ครั้ง
อ่าน 1013 ครั้ง
อ่าน 1048 ครั้ง
อ่าน 1145 ครั้ง
อ่าน 1015 ครั้ง
อ่าน 1014 ครั้ง
อ่าน 1033 ครั้ง
อ่าน 1085 ครั้ง

phikun-logo
&bnsp;

Print ISSN : 0858-527X Online ISSN : 2730-3152

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.