ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่

http://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 081-780-9692
ขอบคุณครับ
login_button


อ่าน 326 ครั้ง
อ่าน 606 ครั้ง
อ่าน 939 ครั้ง
อ่าน 1256 ครั้ง
อ่าน 878 ครั้ง
อ่าน 1648 ครั้ง
อ่าน 925 ครั้ง
อ่าน 1234 ครั้ง
อ่าน 2941 ครั้ง
อ่าน 1090 ครั้ง
อ่าน 1290 ครั้ง
อ่าน 1323 ครั้ง
อ่าน 1340 ครั้ง
อ่าน 1119 ครั้ง
อ่าน 852 ครั้ง
อ่าน 1260 ครั้ง
อ่าน 1041 ครั้ง
อ่าน 796 ครั้ง
อ่าน 1644 ครั้ง
อ่าน 680 ครั้ง
อ่าน 601 ครั้ง
อ่าน 654 ครั้ง
อ่าน 728 ครั้ง
อ่าน 573 ครั้ง
อ่าน 605 ครั้ง
อ่าน 627 ครั้ง
อ่าน 644 ครั้ง

phikun-logo
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.