ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล ดังนี้ วารสารต้องมีระบบการส่งบทความแบบออนไลน์ จึงขอความอนุเคราะห์ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ส่งบทความทางวิชาการ บทความการวิจัย ส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Phikun


เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง
e-mail : pjkpru@gmail.com หรือ โทรศัพท์ : 098-108-9915
ขอบคุณครับ
login_button


อ่าน 45 ครั้ง
อ่าน 1057 ครั้ง
อ่าน 1327 ครั้ง
อ่าน 743 ครั้ง
อ่าน 1475 ครั้ง
อ่าน 946 ครั้ง
อ่าน 2060 ครั้ง
อ่าน 2168 ครั้ง
อ่าน 2057 ครั้ง
อ่าน 2179 ครั้ง
อ่าน 1844 ครั้ง
อ่าน 2819 ครั้ง
อ่าน 1696 ครั้ง
อ่าน 2029 ครั้ง
อ่าน 3975 ครั้ง
อ่าน 1836 ครั้ง
อ่าน 2203 ครั้ง
อ่าน 2040 ครั้ง
อ่าน 2692 ครั้ง
อ่าน 2446 ครั้ง
อ่าน 1493 ครั้ง
อ่าน 2384 ครั้ง
อ่าน 2047 ครั้ง
อ่าน 1651 ครั้ง
อ่าน 4429 ครั้ง
อ่าน 1272 ครั้ง
อ่าน 1163 ครั้ง
อ่าน 1199 ครั้ง
อ่าน 1327 ครั้ง
อ่าน 1166 ครั้ง
อ่าน 1167 ครั้ง
อ่าน 1179 ครั้ง
อ่าน 1255 ครั้ง

phikun-logo
&bnsp;

Print ISSN : 0858-527X Online ISSN : 2730-3152

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.