LIS-TQF

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

HUSO-TQF

ภาคเรียนที่ 2/2561
รหัส รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ภาคเรียนที่ 1/2561
รหัส รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ภาคเรียนที่ 2/2559
รหัส รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
1. 1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์มัลลิกา ทองเอม
มคอ. 5 อาจารย์มาริษา จันทสี
2. 1631110 มคอ. 3
3. 1631301 การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ มคอ. 3
มคอ. 5 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
4. 1632106 ภาษาอังกฤษสำหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศเบื้องต้น มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์นารถนรี พอใจ
5. 1632111 การจัดการห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์นารถนรี พอใจ
6. 1632202 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์นารถนรี พอใจ
7. 1632208 การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง มคอ. 3
มคอ. 5 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
8. 1632302 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการสารสนเทศ มคอ. 3
มคอ. 5 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
9. 1633303 การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศ มคอ. 3
มคอ. 5 รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
10. 1633306 งานออกแบบและพัฒนาสื่อผสม มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์อนุชา พวงผกา
11. 1633307 เทคโนโลยีการจัดการเว็บเพจ มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์อนุชา พวงผกา
ภาคเรียนที่ 1/2559
รหัส รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
1. 1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์ชยาภรณ์ หมูถึง
มคอ. 5 อาจารย์มัลลิกา ทองเอม
มคอ. 5 อาจารย์มาริษา จันทสี
2. 1631102 การอ่านเพื่อการจัดการสารสนเทศ มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์นารถนรี พอใจ
3. 1631103 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มคอ. 3
4. 1631104 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในอาเซียน มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์อนุชา พวงผกา
5. 1631110 มคอ. 3
6. 1631209 จิตวิทยาในงานบริการสารสนเทศ มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์นารถนรี พอใจ
7. 1632104 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มคอ. 3
มคอ. 5 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
8. 1632105 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ มคอ. 3
มคอ. 5 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
9. 1632205 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์อนุชา พวงผกา
10. 1632212 สารสนเทศสำหรับเด็กและเยาวชน มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์นารถนรี พอใจ
11. 1633107 ภาษาอังกฤษสำหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศขั้นสูง มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์นารถนรี พอใจ
12. 1633203 การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ มคอ. 3
13. 1633225 บรรณานุกรม ดรรชนีสาระสังเขปและศัพท์สัมพันธ์ มคอ. 3
มคอ. 5 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
14. 1633305 การใช้ซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัสในงานสารสนเทศ มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์อนุชา พวงผกา
15. 1634107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์นารถนรี พอใจ
16. 1634204 การจัดการความรู้ มคอ. 3
17. 1634503 การสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มคอ. 3