ENG-TQF

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภาษาอังกฤษ

HUSO-TQF

ภาคเรียนที่ 2/2561
รหัส รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ภาคเรียนที่ 1/2561
รหัส รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ภาคเรียนที่ 2/2559
รหัส รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
1. 1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์สุธาสินี ขุนทองนุ่ม
2. 1551107 หลักการอ่าน มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข
3. 1551110 การเขียนตามอิสระ มคอ. 3
มคอ. 5 ดร.วิชุรา วินัยธรรม
4. 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์ นันทนัช ตนบุญ
มคอ. 5 อาจารย์ อัฐพร คริสต์พระพร
มคอ. 5 อาจารย์อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา
5. 1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 มคอ. 3
มคอ. 5 นางสาวชุติมา สังวรินทะ
มคอ. 5 อาจารย์ นันทนัช ตนบุญ
มคอ. 5 อาจารย์ อัฐพร คริสต์พระพร
มคอ. 5 อาจารย์ประทับใจ ทัศนแจ่งสุข
มคอ. 5 อาจารย์ประสิทธิ์ สิทธิดา
มคอ. 5 อาจารย์อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา
6. 1552112 การเขียนเรียงความ มคอ. 3
มคอ. 5 ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
7. 1552201 Principles of Translation มคอ. 3
มคอ. 5 ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ
8. 1552606 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว มคอ. 3
มคอ. 5 ดร.วิชุรา วินัยธรรม
9. 1553113 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ มคอ. 3
มคอ. 5 ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ
10. 1553303 ร้อยกรองภาษาอังกฤษ มคอ. 3
มคอ. 5 ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
11. 1553304 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ มคอ. 3
มคอ. 5 ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
12. 1553603 การอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ มคอ. 3
มคอ. 5 ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ
13. 1553604 การสื่อสารทางธุรกิจ มคอ. 3
ภาคเรียนที่ 1/2559
รหัส รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
1. 1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข
มคอ. 5 อาจารย์ นันทนัช ตนบุญ
มคอ. 5 อาจารย์ อัฐพร คริสต์พระพร
มคอ. 5 อาจารย์บุญญวัฒน์ ศรีวังราช
มคอ. 5 อาจารย์ประสิทธิ์ สิทธิดา
มคอ. 5 อาจารย์รัชดาภรณ์ รักษ์ชน
มคอ. 5 อาจารย์สุธาสินี ขุ่นทองนุ่ม
มคอ. 5 อาจารย์อาชัญญา ศรีวรรธนศิลป์
2. 1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา
3. 1551101 รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 1 มคอ. 3
มคอ. 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
4. 1551103 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1 มคอ. 3
5. 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 มคอ. 3
มคอ. 5 นางสาวชุติมา สังวรินทะ
มคอ. 5 อาจารย์อัฐพร คริสต์พระพร
6. 1552116 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขียนทางเชิงวิชาการ มคอ. 3
7. 1552602 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 มคอ. 3
8. 1552607 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม มคอ. 3
9. 1553108 การอ่านเชิงวิชาการ มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารยประทับใจ ทัศนแจมสุข
10. 1553301 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น มคอ. 3
มคอ. 5 ผศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
11. 1553302 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์ นันทนัช ตนบุญ
12. 1553604 การสื่อสารทางธุรกิจ มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์ นันทนัช ตนบุญ
13. 1554103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขียนทางวิชาการ มคอ. 3
มคอ. 5 อาจารย์บุญญวัฒน์ ศรีวังราช
14. 1554106 การพูดในที่ชุมชน มคอ. 3
มคอ. 5 ดร.วิชุรา วินัยธรรม
15. 1554307 งานวรรณกรรมเชกสเปียร์ มคอ. 3
มคอ. 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์
16. 1554401 ภาษาอังกฤษเชิงศาสนาและจริยธรรม มคอ. 3
มคอ. 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์