สมัครอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อติวสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์

ลงทะเบียนคลิก!!

ลำดับ ภาคเรียน ชุดที่ โปรแกรมวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ใบสมัคร
1 2/2560 ชุดที่ 2 วิชาภาษาจีน 591220504 นางสาวนางสาวพรนัชชา แซ่ม้า พิมพ์
2 1/2560 ชุดที่ 1 นิติศาสตร์ 591620130 นางสาวดลนภา พิลึก พิมพ์
3 ม.ค 2/2561 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220203 นางสาวดวงนภาแซ่ว้า พิมพ์
4 1/2560 ชุดที่ 1 ภาษาอังกฤษ 591220337 นายเด่นพงษ์ ทวีสีสดสวย พิมพ์
5 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาจีน 591220522 นายณัฐพล สีหจักรติวงศ์ พิมพ์
6 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาอังกฤษ 591220318 นางสาวอลิสา รุ่งวิทยานุรัตน์ พิมพ์
7 2560 ชุดที่ 1 ภาษาอังกฤษ 591220331 นางสาวไก่ เค่าเง้อ พิมพ์
8 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาจีน 591220501 นางสาวมะไรพร เสนาสังข์ พิมพ์
9 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาจีน 591220511 นางสาวบุษยา พยอมหอม พิมพ์
10 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาอังกฤษ 591220308 นางสาวจันทร์ทิพย์ - พิมพ์
11 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาอังกฤษ 591220303 นางสาวชนกพร เยาวนาถ พิมพ์
12 2/2560 ชุดที่ 2 ภาษาจีน 591220503 นางสาวชลธิดา ตันริน พิมพ์
13 2/2560 ชุดที่ 2 Program Thai language 601221019 นายChhim cheakakada พิมพ์
14 2/2560 ชุดที่ 2 ดนตรีศึกษา 561120618 นายวัชรพล ธงชัย พิมพ์
15 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220226 นางสาวสุพรรณิการ์ จันทร์ศรี พิมพ์
16 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 59122020220 นางสาวชนนิกานต์ เชียงงาม พิมพ์
17 2/2560 ชุดที่ 1 591220205 นางสาวศศิประภา ศิริบุรี พิมพ์
18 2/2561 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220226 นางสาวสุพรรณิการ์ จันทร์ศรี พิมพ์
19 2/2561 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 59122020220 นางสาวชนนิกานต์ เชียงงาม พิมพ์
20 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220232 นางสาวบุณยานุช วงษ์จ๋า พิมพ์
21 2/2561 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220205 นางสาวศศิประภา ศิริบุรี พิมพ์
22 2/2561 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220232 นางสาวบุณยานุช วงษ์จ๋า พิมพ์
23 2/2560 ชุดที่ 2 รัฐประศาสนศาตร์ 581820340 นางสาวผกามาส แก้วเพชร พิมพ์
24 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220204 นางสาวหทัยรัตน์ ชมภู พิมพ์
25 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 5912202304 นางสาวหทัยรัตน์ ชมภู พิมพ์
26 2/2560 ชุดที่ 1 มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย 591220234 นางสาวภัทราวดี เหล่าเขตรกิจ พิมพ์
27 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220207 นางสาวสุดารัตน์ อินเลี้ยง พิมพ์
28 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220228 นางสาวกัลยา โมเทียน พิมพ์
29 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220124 นางสาวชัญญาพิชญ์ พุ่มแฟง พิมพ์
30 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220136 นางสาวยมนา คงสมบูรณ์ พิมพ์
31 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220119 นางสาวจีรนันท์ วัฒนะ พิมพ์
32 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220131 นางสาวอรณี ท้องฟ้าธำรง พิมพ์
33 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220129 นางสาวเกวลิน จันทร์คง พิมพ์
34 2/2560 ภาษาไทย 591220126 นางสาวจุฑาทิพย์ ชื่นสุวรรณ พิมพ์
35 2 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220116 นางสาวชลธิชา จักร์แต๋ พิมพ์
36 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220108 นางสาววาทินี ทัศสวัสดิ์ พิมพ์
37 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220114 นางสาวสุพิตรา คำวาโย พิมพ์
38 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220121 นางสาวณัฐธีรา สุขจันทร์ พิมพ์
39 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220109 นางสาวณัฐพร ทะวะลัย พิมพ์
40 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทบ 591220113 นางสาวขวัญสุดา อุดมสุข พิมพ์
41 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220102 นางสาวสุกัญญา บัวบาน พิมพ์
42 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220128 นางสาวรัตนาภรณ์ พุฒสี พิมพ์
43 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220122 นางสาวมาริสา เขมา พิมพ์
44 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220115 นางสาวปภาวดี อนุสรณ์ประดิษฐ์ พิมพ์
45 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220117 นางสาวสุนิตา สะแก้งตูม พิมพ์
46 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220120 นางสาวชญานิษฐ์ ศรีบุญ พิมพ์
47 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220111 นางสาวนภัสสร เกตุแก้ว พิมพ์
48 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220110 นางสาวหัทยา สอนตน พิมพ์
49 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220130 นางสาววาธินี สังคง พิมพ์
50 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220103 นางสาวพรพิมล ศรีจีน พิมพ์
51 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220112 นายพรสวัสดิ์ ตั้งแต่ง พิมพ์
52 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220217 นางสาวอรอนงค์ แก่นพรม พิมพ์
53 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220214 นางสาววันวิสา เกตุเกล้า พิมพ์
54 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220231 นางสาวพิทยารัตน์ เเหวเมือง พิมพ์
55 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220216 นางสาวประพิมพร จันทร์คง พิมพ์
56 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220223 นางสาวศิริวิภา น้อยรุ่ง พิมพ์
57 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220230 นายปฏิกรณ์ ก้อนวิมล พิมพ์
58 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220224 นางสาวศิรัญญา บำรุงศรี พิมพ์
59 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 601820119 นางสาวจริยา ชมภู พิมพ์
60 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 601820128 นางสาวมาริสา ทองเงิน พิมพ์
61 2/2561 ชุดที่ 1 ดนตรีศึกษา 581120535 นายภานุพงศ์ ก้อนทอง พิมพ์
62 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220135 นายสหรัฐ สิงห์ทอง พิมพ์
63 2/2561 ชุดที่ 1 ดนตรีศึกษา 581120524 นายศิลปิน ใจปรีชา พิมพ์
64 2/2560 ชุดที่ 1 วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 591920101 นางสาวณัฐสุภา ดำทรัพย์ พิมพ์
65 2/2561 ชุดที่ 1 วิจิตศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 591920117 นางสาวสโรชา แซ่ม้า พิมพ์
66 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 601820133 นางสาวอรัญญารัตน์ ปุ๊ดหน่อย พิมพ์
67 2/2561 ชุดที่ 1 วิจิตรศิลป์และประยุกตศิลป์ 591920104 นางสาวนิภา พยัคโฆ พิมพ์
68 2/2561 ชุดที่ 1 วิจิตรศิลป์และประยุกตศิลป์ 591920114 นางสาวปรีชญา สกุลขำ พิมพ์
69 2/2561 ชุดที่ 1 วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 591920109 นางสาวกชพร สมัชญ์ส่ง พิมพ์
70 2/2561 ชุดที่ 1 วิจิตรศิลป์และประยุกตศิลป์ 591920107 นางสาวธาริณี ขวัญอาชากุล พิมพ์
71 2/2561 ชุดที่ 1 วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 591920103 นางสาววิลาสินี บึงมุม พิมพ์
72 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220140 นายLuomeng wang วัฒนา พิมพ์
73 2/2560 ชุดที่ 2 วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 581920123 นางสาวกันยารัตน์ ไล้สม พิมพ์
74 2/2560 ชุดที่ 2 วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 591920102 นายรชต แก้วคำ พิมพ์
75 พิมพ์
76 2/2561 ชุดที่ 2 ภาษาไทย 581220940 นายนาย ภูมัย คำมัง พิมพ์
77 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 601820134 นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์พูล พิมพ์
78 2/2560 ชุดที่ 1 ดนตรี 591120701 นายณัฐวัฒน์ อุดมลาภ พิมพ์
79 1/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220202 นางสาวสุภัสสรา อ้นเกต พิมพ์
80 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220237 นายTianfeng Ma ธรณี พิมพ์
81 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220238 นางสาวShuwen Zhao นภา พิมพ์
82 1/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220211 นางสาวภัทรวดี หลวงอินทร์ พิมพ์
83 2/2560 ภาษาไทย 591220238 นางสาวShuwen Zhao นภา พิมพ์
84 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220139 นายzuman(นรินทร์) พิมพ์
85 1/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220229 นางสาววัชราภรณ์ บุญยืน พิมพ์
86 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220101 นางสาวYu Sun กิฟต์ พิมพ์
87 2/2561 ชุดที่ 2 วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 581920121 นายปภินวิทย์ เดชแฟง พิมพ์
88 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820136 นายกฤษฏา อิ่มวงษ์ พิมพ์
89 2/2560 ชุดที่ 2 พัฒนาสังคม 581220304 นางสาวเกตศินี เพ็งอำไพ พิมพ์
90 2/2560 ชุดที่ 2 ดนตรีศึกษา 581120520 นางสาวอัจฉราภรณ์ ทวนธง พิมพ์
91 2/2560 ชุดที่ 2 การพัฒนาสังคม 581220320 นางสาวสุมาลี เอมแย้ม พิมพ์
92 2/2561 ชุดที่ 2 พัฒนาสังคม 581220304 นางสาวเกตศินี เพ็งอำไพ พิมพ์
93 2/2560 ชุดที่ 2 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820135 นางสาวเบญญารัตน์ ด้วงแหวะ พิมพ์
94 2/2560 ชุดที่ 2 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820130 นางสาวบุษญา อ้ายแก้ว พิมพ์
95 2/2560 ชุดที่ 2 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820120 นางสาวนุชนาฏ จำปาทอง พิมพ์
96 2/2560 ชุดที่ 2 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820117 นางสาวอรทัย ขัติยะวงษา พิมพ์
97 2/2560 ชุดที่ 2 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820112 นางสาวอังคณา วิชาหาร พิมพ์
98 2/2560 ชุดที่ 2 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820110 นางสาวรัตนา มณฑา พิมพ์
99 2/2560 ชุดที่ 2 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820105 นางสาวปัทมชาติ สีหา พิมพ์
100 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820118 นางสาววราพร รังปัญญา พิมพ์
101 2/2560 ชุดที่ 1 ดนตรีศึกษา 581120507 นายจิรพัฒน์ มั่งมี พิมพ์
102 2/2561 ชุดที่ 2 วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 581920101 นางสาวรุ่งนภา เบ้าหล่อ พิมพ์
103 ม.ค. 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 581220109 นางสาวสุพาพร กุลสันติวงศ์ พิมพ์
104 ม.ค. 2/2561 ชุดที่ 1 กุลสันติวงศ์ 581220109 นางสาวสุพาพร พิมพ์
105 2/2560 ชุดที่ 2 ภาษาไทย 591220104 นางสาวกรกนก แซ่ม้า พิมพ์
106 2561 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820121 นายธวัชชัย ภู่บำเพ็ญ พิมพ์
107 2/2560 ชุดที่ 1 พัฒนาสังคม 581220324 นายธนพันธ์ เสือเจริญ พิมพ์
108 2/2560 ชุดที่ 1 พัฒนาสังคม 581220328 นาย ปาณชัย โพธิ์ทรง พิมพ์
109 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 601820125 นางสาวจุฑาน้ำทิพย์ ภู่กันแก้ว พิมพ์
110 ม.ค. 2/2560 ชุดที่ 2 รัฐประศาสนศาสตร์ 581820315 นางสาวปวันรัตน์ ย้อยรุ่งเรือง พิมพ์
111 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 601220112 นางสาวนิตยา ตระการตระกูล พิมพ์
112 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820106 นายณัฐกานต์ กลิ่นนาค พิมพ์
113 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820126 นายฐากูร ผลเศรษฐี พิมพ์
114 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820140 นางสาวชรินรัตน์ จีบกล่ำ พิมพ์
115 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820139 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ศรีรจนา พิมพ์
116 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820119 นางสาวศิริธิดา ทวนธง พิมพ์
117 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820104 นางสาวณัฐนิชา เจตเกษกิจ พิมพ์
118 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820141 นายเพชรตกาญจ์ จันทร์เปรมปรี พิมพ์
119 2/2560 ชุดที่ 2 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820137 นายพีรพล เพชรสัมฤทธ์ พิมพ์
120 2/2560 ชุดที่ 2 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820240 นายณัฐพงษ์ วงศ์พันธ์ พิมพ์
121 2/2561 ดนตรีศึกษา 591122021 นายศรชัย มะลิพรม พิมพ์
122 2/2560 ชุดที่ 2 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820116 นางสาวมาติกา นันตา พิมพ์
123 2/2561 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 581220142 นางสาวสุชาดา ม่วงเก่า พิมพ์
124 2/2560 ชุดที่ 2 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820113 นางสาวณัชชา ขุมเพชร พิมพ์
125 2/2560 ชุดที่ 1 นิติศาตร์ 591620104 นางสาวอุมาพร ใจสอน พิมพ์
126 2/2560 ชุดที่ 1 นิติศาสตร์ 591620139 นางสาวตวงรัตน์ แย้มภู่ พิมพ์
127 2/2560 ชุดที่ 1 นิติศาสตร์ 591620132 นางสาววราพร เชี่ยวธัญกร พิมพ์
128 2/2560 ชุดที่ 1 นิติศาสตร์ 591620123 นางสาวพุธิดา มันดอน พิมพ์
129 2/2560 ชุดที่ 1 นิติศาสตร์ 591620146 นางสาววรรณศิริ พันแจ่ม พิมพ์
130 2/2561 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 601820125 นางสาวจุฑาน้ำทิพย์ ภู่กันแก้ว พิมพ์
131 2/2561 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 601820111 นางสาวฐิติกร ระโส พิมพ์
132 2/2560 ชุดที่ 2 ภาษาไทย 581220901 นายกิจจาณัฎฐ์ โชติกะคาม พิมพ์
133 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820309 นางสาววนัชพร ปุราชะธรรมโม พิมพ์
134 2/2560 ชุดที่ 2 ภาษาไทย 581220938 นางสาวณัฏฐริณีย์ สายใจ พิมพ์
135 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820342 นางสาว งามพร คุ๊ยเจี๋ย พิมพ์
136 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820302 นางสาวลลิตา ชมเชย พิมพ์
137 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820235 นางสาวกชกร สุขสัมพันธ์ พิมพ์
138 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820212 นางสาวพร้อมศิริ กฤษวงค์ พิมพ์
139 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820211 นางสาวชื่นสุข รุ่งกลิ่น พิมพ์
140 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820213 นางสาวจิราภรณ์ ชั่งทอง พิมพ์
141 2/2560 ชุดที่ 1 พัฒนาสังคม 581220323 นายเมธี สูญจันทร์ พิมพ์
142 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820224 นางสาวนาตยา สงเชื้อ พิมพ์
143 1/2560 ชุดที่ 1 พัฒนาสังคม 581220323 นายเมธี สูญจันทร์ พิมพ์
144 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820215 นางสาวสุวิมล ก้อนจะลา พิมพ์
145 2/2560 ชุดที่ 1 การพัฒนาสังคม 591220424 นางสาวพิชญวดี คงสัตรา พิมพ์
146 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820242 นางสาวปาณิศา มีนิล พิมพ์
147 2/2560 ชุดที่ 1 การพัฒนาสังคม 591220428 นางสาวจุฑามาศ สังเขียว พิมพ์
148 2/2560 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820340 นางกุลดา พลากร พิมพ์
149 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820341 นางสาวคันธรส จีนเพชร พิมพ์
150 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820146 นายสรณนรชาติ เงินมงคล พิมพ์
151 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220209 นางสาวฐิติกา จันคง พิมพ์
152 2/2561 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220125 นางสาวรัตนาภรณ์ พลอยพรหมราช พิมพ์
153 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220233 นายธีรศักดิ์ สืบตั๋น พิมพ์
154 2/2561 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220105 นางสาวกัลยารัตน์ คงฟัก พิมพ์
155 ม. ค. 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 601820121 นางสาวกิ่งแก้ว กันหาคำ พิมพ์
156 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220222 นายพาณุพงษ์ สาลี พิมพ์
157 2/2561 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220132 นางสาววาสนา บุญแสงทอง พิมพ์
158 ม. ค. 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 601820102 นางสาวสาลิตา เพิ่มผล พิมพ์
159 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820124 นางสาวพัชราภรณ์ ประภารัตน์ พิมพ์
160 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220201 นางสาวนันทศุภลักษณ์ มีสง่า พิมพ์
161 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820111 นางสาวปิยะพร คงธนอภิรักษ์ พิมพ์
162 2/2560 ชุดที่ 1 ภาษาไทย 591220227 นางสาวนางสาวพิตรานันท์ ทนทาน พิมพ์
163 2 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820124 นางสาวพัชราภรณ์ ประภารัตน์ พิมพ์
164 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820142 นางสาวรุจิรา บรรชา พิมพ์
165 2/2560 ชุดที่ 2 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 591820138 นางสาวสุนิสา ปานแดง พิมพ์
166 2/2560 ชุดที่ 2 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820125 นางสาวจิราภรณ์ ปานเนียม พิมพ์
167 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820115 นายจีรพัฒน์ โปรยเงิน พิมพ์
168 2/2560 ชุดที่ 1 นิติศาสตร์ 591620147 นางสาวดรุณี โพธิ์ศรี พิมพ์
169 2/2560 ชุดที่ 1 นิติศาสตร์ 591620119 นางสาวนภัสสร ตรีบุพชาติสกุล พิมพ์
170 2/2560 ชุดที่ 1 นิติศาสตร์ 591620103 นางสาวณัฐธิดา พัฒดำ พิมพ์
171 2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 561820104 นางสาวมุกดาวรรณ พิมพ์
172 2/2560 ชุดที่ 2 ภาษาไทย 581220909 นางสาวลัดดาวัลย์ มันเลาะ พิมพ์
173 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820307 นายนายคุณภัทร ปิ่นแก้ว พิมพ์
174 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820308 นางสาว อรัญญา กิตติสิทโธ พิมพ์
175 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820337 นางสาวกาญจนาพร แก้วภักดี พิมพ์
176 2/2560 ชุดที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ 591820305 นางสาวรวิภา รัตนกฤษฎาธาร พิมพ์
177 2/2560 ชุดที่ 2 ภาษาจีน 591220510 นางสาวนภาพร แซ่มี พิมพ์


https://huso.kpru.ac.th/main/ap/register-exam/