ARIT eBooks

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เจ้าของ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ ผลงานวิชาการ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (eBooks) ที่เป็นองค์ความรู้ของคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์

ผู้อำนวยการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บรรณาธิการ

นายอนุชา พวงผกา

บรรณารักษ์

คณะบรรณาธิการ

นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิทยบริการและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นางกาญจนา จันทร์สิงห์

บรรณารักษ์

นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี

บรรณารักษ์

นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล

บรรณารักษ์

นางสาวสรัลชนา น้ำเงินสกุณี

บรรณารักษ์

นางอรวรรณ คชฤทธิ์

บรรณารักษ์

นางไพรัตน์ พวงผกา

บรรณารักษ์

ออกแบบ

นายวิจิตร โภคากร

บรรณารักษ์

กราฟิกดีไซน์

นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล

นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ

ผู้พัฒนาระบบ

นายอนุชา พวงผกา

บรรณารักษ์