นายเมตตรัย ตะติยะ

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 321

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายเมตตรัย  ตะติยะ
ชื่อ-สกุล (Eng) : Mettrai Thathaiya

ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ภาระงาน
1. งานประชาสัมพันธ์
      
 - ประชาสัมพันธ์งานกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ ที่คณะจัด ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
        - ช่วยจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. งานสารสนเทศ
     
   - ดูแลการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ วิชวลไลเซอร์ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ตามห้องเรียนของอาคาร 3 ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
        - ดูแลเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(แต่ละโปรแกรมวิชา)
        - ดูแลเรื่อง การสร้าง google scholar เพื่อรวบรวมผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากรในคณะ
        - ประสานงานการขอใช้ห้องเรียนเพื่อเตรียมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
        - ดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - สแกนรูปเอกสารต่างๆ
        - กรอกข้อมูลระบบการบริหารและการตัดสินใจ (MIS) : ด้านบุคลากร
        - ช่วยงานสำนักงานคณบดี
3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3030
Email :

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=49