นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 384

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายอิสราวัชร  เฟื่องอิ่ม
ชื่อ-สกุล (Eng) : Itsaravatchara  Fuang-im

ตำแหน่งทางวิชาการ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ

ภาระงาน
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา
     - ติดตาม รวบรวมรายงานการประเมินตนเองจากผู้รับผิดชอบทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
     - ติดตามแบบประเมินผลของแบบสอบถามหรือแบบประเมินต่าง ๆ ที่กำหนดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) และการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
     - จัดทำและจัดเตรียมเอกสารรายงานการประเมินตนเองส่วนนำและส่วนสรุป
     - จัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) และรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
     - ติดตาม รวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง เพื่อประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา(สกอ.)และและรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา(สมศ.)
     - ประสานงาน และตรวจสอบการลงข้อมูลการประเมินตนเอง และเอกสารหลักฐานอ้างอิง ในระบบ DOCUMENTS QA SYSTEM และในระบบ CHE QA ONLINE
     - ประสานงานและติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. งานติดตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
     - จัดทำ และติดตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปี
     - จัดทำสรุปแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ และติดตามความก้าวหน้า
     - รายงานผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
     - จัดกิจกรรมและให้ข้อมูลการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     - รวบรวมข้อมูล และจัดทำสรุปการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการให้บริการ วิชาการ เพื่อพัฒนางานในตำแหน่งหน้าที่และด้านวิชาการของบุคคลกรในคณะ

3. งานวางระบบการควบคุมภายใน
     - ติดตาม รวบรวมรายงานการวางาระบบการควบคุมภายใน
     - ติดตาม รวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง เพื่อประกอบการประเมิน
     - จัดทำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน

4. งานบริหารความเสี่ยง
     - ประสานงานการจัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
     - ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง และรวบรวมเอกสารโครงการในแต่ละประเด็นความเสี่ยง
     - จัดทำรายงานและสรุปผลบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะ และมหาวิทยาลัย
     - จัดทำสรุปรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง

5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ติดต่อ

ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3010
Email : audisara44@gmail.com


คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

Tags : นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=48