นางสาวรุ่งทิวา เหมือนอ่อง

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 298

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนอ่อง 
ชื่อ-สกุล (Eng) : Rungtiwa  Mouenong

ตำแหน่งทางวิชาการ : บรรณารักษ์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาระงาน
1. งานบรรณารักษ์ห้องสมุดกฎหมาย/ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        
- บริการ ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
        - งานสำรวจ เก็บสถิติ และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
        - งานลงรายการ Cataloging ในฐานข้อมูล
        - งานเทคนิค งานลงทะเบียนหนังสือ วารสาร ข้อมูลสารสนเทศด้านกฎหมาย (ประทับตรา ติดบาร์โค๊ต ติดใบกำหนดส่ง)
        - งานประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
2. งานธุรการ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      
 - งานพัสดุ จัดซื้อ – จัดจ้าง
        - ดูแล อำนวยความสะดวกอาจารย์พิเศษ
        - เบิก – จ่าย ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ ของโปรแกรมที่มีเงินสนับสนุน
        - พิมพ์และสำเนาข้อสอบให้อาจารย์พิเศษ
3. งานการประชุมคณะ
      
 - บันทึกและสรุปรายงานการประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายงานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรประจำสำนักงานคณบดี และรายงานการประชุมเฉพาะกิจต่าง ๆ  ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัตงานของผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        
- ติดตาม รวบรวมรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัตงานผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - ติดตาม รวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง เพื่อประกอบการประเมิน
        - จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. งานประกันคุณภาพ
        
- ช่วยจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและธรรมาภิบาลของคณะและผลการบริหารงานของคณบดี
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

>> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  งานรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ติดต่อ

ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3029
Email : rungtiwa_ple@hotmail.com


คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

Tags : นางสาวรุ่งทิวา เหมือนอ่อง

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=47