นายตั้ม คำพ่วง

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 379

ชื่อ-สกุล (ไทย) : ว่าที่ร้อยตรีตั้ม  คำพ่วง 
ชื่อ-สกุล (Eng) : Tam  Khumprong

ตำแหน่งทางวิชาการ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาระงาน
1. งานนโยบาย แผนงานและโครงการ
      
 - ประสานการจัดทำแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - ประสานงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
        - รายงานประเมินผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
        - จัดทำรายงานประจำปี
        - จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและรายงานผลตามคำรับรองการปฏาบัติราชการประจำปี (ก.พ.ร.)
        - จัดทำรายงานติดตามผลประเมินโครงการ รวม 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
2. งานประกันคุณภาพ
      
 - ช่วยจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน และผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
3. งานวารสารพิกุล
      
 - พิสูจน์อักษร
        - ประสานงานการตรวจสอบรายการอ้างอิง (บรรณานุกรม) ในวารสารพิกุล
        - เบิก – จ่าย ค่าตอบแทนการเขียน และตรวจบทความวารสารพิกุล
        - ประสานงานกับ กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ตรวจสอบกลั่นกรองบทความ

4. งานประสานงานสมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

>> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อ

ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3010
Email : khumprong@hotmail.com


คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารประกอบ

Tags : นายตั้ม คำพ่วง

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=46