นายจิรพงษ์ เทียนแขก

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 389

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นายจิรพงษ์  เทียนแขก
ชื่อ-สกุล (Eng) : Jirapong Teankaeg

ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาระงาน
1. งานประชาสัมพันธ์
      
 - ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทางเว็บไซต์
        - บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัด ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
        - จัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. งานสารสนเทศ
  
     - ดูแลการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ วิชวลไลเซอร์ เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน ตามห้องเรียน ของอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารใหม่) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
        - ดูแลระบบเครือข่ายภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - จัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - ดูแลเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเว็บไซต์แต่ละโปรแกรมวิชา (จำนวน 10 โปรแกรมวิชา)
        - ดูแลเรื่อง การสร้าง google scholar เพื่อรวบรวมผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของบุคลากรในคณะ
        - ดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - แสกนรูป เอกสารต่าง ๆ
        - ความคุมการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - ออกแบบงานกราฟฟิกปกเอกสาร การ์ด แผ่นพับ และโปสเตอร์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - ประสานงานการขอใช้ห้องเรียนเพื่อเตรียมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
        - ควบคุมดูแลการใช้คอมพิวเตอร์และระบบต่าง ๆ ระหว่างการจัดประชุม
        - กรอกข้อมูลระบบการบริหารและการตัดสินใจ (MIS) : ด้านอาคารสถานที่
3. งานประกันคุณภาพ
      
 - ช่วยจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรการเรียนรู้ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
4. งานประสานศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


>> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การพัฒนาเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้บริการห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3030
Email : jiracom@hotmail.com

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

Tags : นายจิรพงษ์ เทียนแขก

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=45