การอบรมครูแกนนำโรงเรียนเครือข่าย (วันที่สอง) โครงการ “ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”

การอบรมครูแกนนำโรงเรียนเครือข่าย (วันที่สอง) โครงการ “ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”

เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2564 1 860 Share

การอบรมครูแกนนำโรงเรียนเครือข่าย (วันที่สอง)
ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”
วันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
โดยมีเครือข่ายโรงเรียนทั้งสิ้น 15 โรงเรียน


ข้อมูลอื่น ๆ


แบบประเมินสำหรับอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2564