พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับเครือข่ายโรงเรียนแกนนำ ภายใต้การดำเนินงาน โครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น”

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับเครือข่ายโรงเรียนแกนนำ ภายใต้การดำเนินงาน โครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น”

เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2564 0 1,263 Share

วันที่ 3 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับเครือข่ายโรงเรียนแกนนำ ภายใต้การดำเนินงาน โครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น”

โดยมี ท่าน ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 11 โรงเรียน ภายใต้การดำเนินงานโครงการ “ส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น”
พิธีลงนามนี้ มีที่มาจากพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ คือ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีงานทำ มีอาชีพ และ4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย
การสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นี้ การศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะดังกล่าว และเป็นพันธกิจสำคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องถือปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีขอบเขตพื้นที่ให้บริการทางการศึกษาครอบคลุมทั่วจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนเครือข่ายในการส่งเสริมความรักความสามัคคี จึงได้จัดโครงการนี้ ขึ้น โดยประสานความร่วมมือจากโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 11 โรงเรียน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1,100 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ เข้าใจ ในคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ค่านิยม และความเป็นไทย วางรากฐานวิถีชีวิตของคนไทย ฝึกให้เด็กรู้จักการพึ่งพาตัวเอง
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือชุมชนต่อการเรียนรู้ เข้าใจ ในคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ สร้างกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ


ข้อมูลอื่น ๆ


แบบประเมินสำหรับอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2564