ประชุมอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยจัดประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละกลุ่มวิชา และจัดเรียงลำดับผู้สอนและแบ่งกลุ่มผู้สอนตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

ประชุมอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยจัดประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละกลุ่มวิชา และจัดเรียงลำดับผู้สอนและแบ่งกลุ่มผู้สอนตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2564 0 1,250 Share

วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพิกลุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ได้จัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยจัดประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ละกลุ่มวิชา และจัดเรียงลำดับผู้สอนและแบ่งกลุ่มผู้สอนตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
ทั้งนี้มีท่าน ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดี และ อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้


ข้อมูลอื่น ๆ


แบบประเมินสำหรับอาจารย์

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2564