นางขนิษฐา ศิริรัตน์

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 399

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 
ชื่อ-สกุล (Eng) : Kanittha  Sirirat

ตำแหน่งทางวิชาการ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาระงาน
1. งานธุรการและบริหารงานทั่วไป
        - งานรับส่งหนังสือราชการ
        - บันทึกข้อความ
        - งานลงรับเอกสารต่าง ๆ
        - งานจัดเก็บหมวดหมู่เอกสารงานธุรการ
        - งานรับ – ส่ง เรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง
        - งานรับ – ส่ง ผลการเรียน
        - สำเนาข้อสอบ
        - จัดเก็บข้อสอบ และเบิกจ่ายข้อสอบ
        - งานพิมพ์เอกสาร
        - ประสานงานโปรแกรมและกลุ่มวิชาในการใช้ระบบ E-OFFICE
        - ประสานงานโปรแกรมและกลุ่มวิชาในการขออนุมัติไปราชการ
        - ใช้ระบบ E-OFFICE ประสานงานขอใช้รถยนต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - ช่วยงานประกันคุณภาพ
        - ช่วยงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2. งานประกันคุณภาพ
        - ช่วยจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
        
3. งานบริการวิชาการ
        - ติดตาม รวบรวมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบริการวิชาการจากผู้รับผิดชอบ

4. งาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


>> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรและคณะ

ติดต่อ

ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3022
Email : sirirat.nian@gmail.com

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

Tags : นางขนิษฐา ศิริรัตน์

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=44