โครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การขอยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2021 ผู้ชม 425

  • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ได้จัดโครงการพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ "การขอยื่นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ"

  • โดยได้รับเกียรติ ท่าน รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

  • และ ดร.พิษณุ บุญนิยม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้

  • วิทยากรโดย ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส และนางสาวปาริชาติ ไชยภักดิ์