กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับคณะ DESเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2021 ผู้ชม 1,057

  • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  • สำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้ลงพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับคณะ เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)และเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2563

  • โดยได้รับเกียรติท่าวิทยากร :
    • รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ
    • ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง
    • นางสาวสุนันท์  แหวนประดับ

Tags : EdPEx AUN-QA ประกันคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=430