นางพรวิลัย วัฒนศิริ

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 364

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางพรวิลัย  วัฒนศิริ 
ชื่อ-สกุล (Eng) : Ponwilai  Watanasiri

ตำแหน่งทางวิชาการ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาระงาน
1. งานด้านวิชาการ
        
- ติดตามการจัดทำรายงานผลของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ (TQF)
        - ติดตามการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
        - ติดตามและช่วยตรวจสอบการจัดตารางเรียน ตารางคุมสอบ และติดตามการจัดส่งผลการเรียน
        - ติดตามและช่วยตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนต่าง ๆ
        - จัดกิจกรรมและให้ข้อมูลการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ
        - ช่วยจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM)
        - ติดตามแบบประเมินผลของแบบสอบถามหรือแบบประเมินต่าง ๆ ที่กำหนดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) และการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.)
        - เสนอขออนุมัติงบประมาณประจำปี ในการทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านวิชาการ
        - ปฏิบัติงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
2. งานด้านวิจัย
      
 - ช่วยจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับงานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย
        - ประสานการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยสำหรับบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
        - ประสานการจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมายและแผนงานการวิจัย
        - จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านวิจัย เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณประจำปี
        - จัดกิจกรรมด้านวิจัยเพื่อพัฒนาคณาจารย์
        - ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการวิจัยสำหรับบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. งานประกันคุณภาพ
        
- ช่วยจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม และการจัดการความรู้
4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


>> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกค่าตอบแทนอาจารย์สอนรายชั่วโมง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกค่าตอบแทนอาจารย์สอนภาคกศ.บป.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อ

ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3018
Email : Pimchanok191@hotmail.com

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

Tags : นางพรวิลัย วัฒนศิริ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=43