การอบรมการสร้าง Google Scholar Citations Profiles สำหรับตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ 27-01-2021 ผู้ชม 1,249

  • วันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดอบรมการสร้าง Google Scholar Citations Profiles สำหรับตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร

  • สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยส่งเสริมการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เน้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงให้ความสาคัญกับผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก (Webometrics Ranking Web of Universities) โดย Webometrics พิจารณาการสืบค้นด้วย Search Engine และจำนวนของบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในนามของมหาวิทยาลัยบน Google Scholar ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญสำหรับการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง Google Scholar Citation เป็นฟังก์ชันที่รวบรวมข้อมูลการอ้างอิงบทความและงานวิจัยต่าง ๆ ของผู้ใช้ที่มีการเผยแพร่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนับจำนวนและแสดงผลการอ้างอิงบทความ โดยสามารถลิงค์ไปยังเจ้าของโปรไฟล์และบทความที่ถูกอ้างอิงได้ ทำให้ผู้เขียนสามารถติดตามได้ว่า มีใครที่นำผลงานวิชาการไปอ้างอิงหรือนำไปต่อยอดขยายผล


  • จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มติที่ประชุมจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 จึงเห็นควรให้อาจารย์ทุกท่านดำเนินการสร้าง Google Scholar Citations Profiles เพื่อตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเอง

  • วิทยากรโดย
    • นายจิรพงษ์  เทียนแขก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    • นายเมตตรัย  ตะติยะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Tags : Google Scholar อบรม การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=429