โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ

เผยแพร่เมื่อ 17-12-2020 ผู้ชม 1,445

วันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าลาหู่และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระหว่างประเทศ
โดยมี วัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนในท้องถิ่นโดยยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือ อาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัย ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกระเป๋าลาหู่ และเพื่อบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคมในรายวิชาเทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน, วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการความรู้ และวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 70 คนโดยประมาณ  ประกอบด้วย กลุ่มสตรี กระเป๋าลาหู่ หมู่บ้านแม่พืช-แปลงสี่ และกลุ่มอาชีพเก้าอี้หวาย เพื่อส่งออก ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ท่าน คือ
1. อาจารย์จิระ ประสพธรรม เชี่ยวชาญด้านการสอนการตลาด อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2. รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา เชี่ยวชาญด้านการสอนการตลาด อาจารย์ประจําหลักสูตร สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ทั้งนี้ ทางคณะได้มอบเครื่องจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม ในราคา 15,000 บาท  เพื่อใช้ในการเย็บกระเป๋าอีกด้วย
โครงการนี้จัดขึ้น ณ เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร