นางสุมาพร จั่นศรี

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2017 ผู้ชม 300

ชื่อ-สกุล (ไทย) : นางสุมาพร จั่นศรี
ชื่อ-สกุล (Eng) : Sumaporn  Jansri

ตำแหน่งทางวิชาการ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาระงาน
1. งานพัสดุ
  
 - จัดซื้อ – จัดจ้าง
    - ติดใบเสร็จและมอบให้กรรมการตรวจรับพัสดุ
    - ลงรายการ รับ - จ่าย รายการบัญชีพัสดุ-ครุภัณฑ์
2. งานงบประมาณด้านการเงินและบัญชี
  
 - ควบคุมดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ฯ งบประมาณ บ.กศ. งบประมาณ กศ.บป. และงบประมาณแผ่นดิน
    - งานการเงินและบัญชี ควบคุมดูแลเงินรายได้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    - ช่วยงานจัดหารายได้ของคณะ
3. งานนโยบาย/วางแผนและโครงการประจำปี
  
 - ช่วยประสานงานนโยบายและแผนและการจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ
    - แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปี
1.4 งานส่งเสริมวิชาการ
  
 - จัดตารางสอบภาคปกติ และภาค กศ.บป.
    - ประสานงานการจัดโครงการ รป.บ.
    - จัดตารางสอบ
    - เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโครงการ รป.บ.
5. งานประกันคุณภาพ
  
 - ช่วยจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเงินและงบประมาณ
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

>> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินในระบบ  GFMIS (บัญชี  3  มิติ)

>> คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม

ติดต่อ

ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เบอร์ภายใน : 3014
Email : sumapon2522@hotmail.com

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

Tags : นางสุมาพร จั่นศรี

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=42