โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ 11-11-2020 ผู้ชม 651

 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพุทธชาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ได้จัดโครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้
  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับวิชาการวิชาชีพของตน
  2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรับผิดชอบ ฝึกแก้ปัญหาและพัฒนางานที่คนได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้นักศึกษษมีทัศนคติที่ดีต่องานตามสาขาวิชาชีพของตน
 • วิทยากรโดย
  • นายอนุพงศ์  รุ่งน้อย  อาจาร์ประจำโปรแกรวิชานิติศาสตร์
  • และอาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
 • โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมทั้งสิ้น 187 คน จาก 7 โปรแกรมวิชา ได้แก่
  • โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • โปรแกรมวิชานิติศาสตร์
  • โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
  • โปรแกรมวิชาภาษาไทย
  • โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
  • โปรแกรมวิชาภาษาจีน
  • และโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร