คณะผู้บริหาร ได้เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่เมื่อ 09-11-2020 ผู้ชม 552

  • วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน  2563 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8  อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก14)
  • คณะผู้บริหาร ได้เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน   
    • รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง(ประธาน) และ  
    • รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม(ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ในครั้งนี้

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร