คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 02-11-2020 ผู้ชม 606

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2563
คลิกสมัครได้ที่ https://admission.kpru.ac.th/

ประกอบไปด้วย 10 สาขาวิชา

1. ภาษาจีน  เว็บไซต์ https://huso.kpru.ac.th/h-chinese
 
2. นิติศาสตร์ เว็บไซต์ https://huso.kpru.ac.th/h-law
 
3. ภาษาไทย  เว็บไซต์  https://huso.kpru.ac.th/h-thai
 
4. ภาษาอังกฤษ  เว็บไซต์ https://huso.kpru.ac.th/h-english
 
5. ดนตรีศึกษา  เว็บไซต์ https://huso.kpru.ac.th/h-music
 
6 ภูมิสารสนเทศ  เว็บไซต์ https://huso.kpru.ac.th/h-gis
 
7. การพัฒนาสังคม  เว็บไซต์ https://huso.kpru.ac.th/h-sd
 
8. รัฐประศาสนศาสตร์  เว็บไซต์ https://huso.kpru.ac.th/h-publicad
 
9. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  เว็บไซต์ https://huso.kpru.ac.th/h-art
 
10. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา  เว็บไซต์ https://lis.kpru.ac.th/#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร #HUSO #HUSOKPRU #มีความรู้ #คู่คุณธรรม #พร้อมนำสังคม #นิยมความเป็นไทย #ใส่ใจวิถีโลก