คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจสอบการวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

เผยแพร่เมื่อ 16-10-2020 ผู้ชม 784

 • วันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจสอบการวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563
 • โดยมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย
  1. รศ.พรเพ็ญ  โชชัย
  2. รศ.ดร.ระมัด  โชชัย
  3. ผศ.อมรา  ครองแก้ว
  4. ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ์
  5. ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล
  6. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง
  7. นางสาวสุภลักษณ์  สมโภชน์
  8. นางสาวกันยา  มั่นคง
 • ณ ห้องประชุมบุนนาค ชั้น 1 เวลา 09.00-12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : ตรวจสอบภายใน ความเสี่ยง การควบคุมภายใน

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=412