ประกาศ การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เผยแพร่เมื่อ 08-10-2020 ผู้ชม 784

    ตามที่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ตามเอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยเรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณกันเหลื่อมปี) ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
   
    ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรทุกท่าน เพื่อให้หน่วยงานบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เป็นไปตามประกาศนี้ (เอกสารแนบ) และประกาศฉบับนี้ได้เผยแพร่ไว้ที่หน้าเวบไซต์ของมหาวิทยาลัย และหน้าเวบไซต์กองนโยบายและแผนอีกทางหนึ่งแล้ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!!

เอกสารประกอบ

Tags : งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณกันเหลื่อมปี การบริหารงบประมาณรายจ่าย

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=410