ประชุมคณะกรรมการ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ 18-09-2020 ผู้ชม 1,254

  • วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ได้จัดประชุมคณะกรรมการการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2564
  • ทั้งนี้เพื่อรองรับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งดําเนินการจัดทําระบบ ความเสี่ยง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  • การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมบุนนาคชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร