โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ/โครงการบูรณาการด้านต่างๆ ที่คณะดำเนินการ

เผยแพร่เมื่อ 18-09-2020 ผู้ชม 1,429

>> รายงานผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับเต็ม)

>>รายงานผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับ Infographics (PDF)

>>รายงานผลโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับ Infographics (E-BOOK)

โครงการร่วมตามยุทธศาสตร์ฯ ที่คณะฯดำเนินการ

1.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (ด้านเศรษฐกิจ) โครงการร่วม

2.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม) โครงการร่วม

3.โครงการเสริมสร้าง ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(ด้านสังคม)

  • หลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านความรัก ความสามัคคี

 

โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย

4.โครงการพัฒนาและสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย(ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม)

  • ศูนย์เผยแพร่นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ (GIS)

5.โครงการพัฒนาและสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย(ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม)

  • โครงการเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชนด้านการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    และจิตอาสาตามพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของจังหวัดกำแพงเพชร

6.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (New S-Curve)

  • โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)