กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ เวทีสาธารณะ ว่าด้วย การจัดสวัสดิการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26-08-2020 ผู้ชม 2,568

  • วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นำโดยดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน ผู้แทนคณาจารย์ด้านการสวัสดิการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ด้านการจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน รอดกำเหนิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
  • ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน ผู้แทนคณาจารย์ด้านการสวัสดิการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวว่า คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ด้านการจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาวะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแหงเพชรขึ้น
  • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและแลกปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และเรียนรู้จากบทเรียนการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับและเป็นต้นแบบ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาวะของมหาวิยาลัยรชภัฏกำแพงเพชรในยุคปัจจุบัน
  • เพื่อเสนอให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อได้ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาวะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนำไปพิจารณาปรับปรุงการจัดสวัสดิการ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • กิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย

          1. จับเข่าคุย การจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประสบความสำเร็จ และการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรในปัจจุบัน โดย
              -ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)
             -ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
             -รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
          2. การระดมความคิดเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

  • สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร