โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน

เผยแพร่เมื่อ 29-07-2020 ผู้ชม 468

 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 • ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • โดยมี ดร.กรรณิการ์  อุสสาสาร   เป็นผู้ดำเนินรายการ
  และวิทยากรประกอบด้วย
  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  โดยวิทยากร ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม
  2.ด้านความรู้ในศาสตร์มนุษย์และศาสตร์สังคม โดยวิทยากร  ผศ.ดร.โอกาม่า  จ่าแกะ และ อ.ประพีร์  ประสิทธิพันธ์
  3.ด้านปัญญา  โดยวิทยากร  อ.อนุพงษ์  รุ่งน้อย
  4.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  โดยวิทยากร ผศ.ดร.ตรรกพร  สุขเกษม
  5.ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  โดยวิทยากร  อ.นารถนรี  เฟื่องอิ่ม
  และสรุปภาพรวมของการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน โดย อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ รองคณดบีฝ่ายกิจการนักศึกษาบริการวิชาการและศิลปะวัฒนธรรม
 • การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก คณาจารย์ บุคลากร และมีนักศึกษาจากแต่ละโปรแกรมวิชา ชั้นปีที่ 1-4  เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 800 คน

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิก++

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Tags : TQF 5 ด้าน โครงการพัฒนาศักยภาพ ศตวรรษที่ 21

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=405