การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ 23-07-2020 ผู้ชม 793

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากท่าน คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
          1. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง : คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
          3. ดร.ประสพ  ยลสิริธัม ตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
          4. รองศาสตรจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ ตำแหน่ง : คณบดีคณะครุศาสตร์ สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=401

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร