บุคลากรสายวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 17-01-2017 ผู้ชม 1,598

โปรแกรมวิชาภาษาจีน

โปรแกรมวิชาภาษาไทย

โปรแกรมวิชานิติศาสตร์

โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์

โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Tags : นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ >>ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ TOEIC >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พร้อมส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องแนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี >> ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง เทนนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 2