โครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 10-07-2020 ผู้ชม 1,068

  • วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล (ชั้น1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
  • วิทยากรโดย รศ.ดร. ปาจรีย์ ผลประเสริฐ, ผศ.ดร.สุชิน  รอดกำเหนิด, ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม  รวมทั้งวิทยากรประจำกลุ่มท่านอื่น ๆ