ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ 29-06-2020 ผู้ชม 1,755

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความีเกียรติศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพครูส่งผลต่อการปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตากรุณา รวมถึงความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในภาพรวม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานของคณาจารย์ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=396

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร