เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบรับแบบสำรวจข้อมูลนักวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 26-05-2020 ผู้ชม 7,791

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ๑๐ แห่ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นแม่ข่ายความร่วมมือ Talent mobility ได้จัดทําแบบสํารวจข้อมูลนักวิจัย เพื่อสํารวจศักยภาพนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ทั้ง ๑๐ แห่ง นั้น

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ให้กับ อาจารย์และบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านตอบแบบสํารวจข้อมูลนักวิจัยออนไลน์ ทาง QR CODE ที่แจ้งมา ท้ายบันทึกข้อความนี้ เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จะได้รวบรวมและสรุปผลต่อไป

แบบสำรวจข้อมูลนักวิจัย คลิกที่นี่

คลิกดูเอกสารประกอบ

 

เอกสารประกอบ