ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 21-05-2020 ผู้ชม 3,119

ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  “ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่” มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้
   

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี   สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
       
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์   ภูวิชิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
       
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
       
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลิสา   ศิริธรรมเกตุ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Tags : ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ ตำแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=393