กิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ 22-04-2020 ผู้ชม 2,730

  • วันที่ 22 เมษายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2562  ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ตามนโยบายของรัฐบาลในการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19
  • ซึ่งมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน  รอดกำเหนิด คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดผ่านระบบการประชุมออนไลน์ และในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประมาณ 50 คน  และมีบางส่วนอยู่ในห้องประชุม จำนวน 7-8 คน  ส่วนที่เหลือประชุมออนไลน์ที่บ้านของแต่ละท่าน  
  • สำหรับการประชุมออนไลน์ครั้งนี้ ได้รับเกียรติ ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นวิทยากร บรรยาย "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562"   
  • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ในหลักสูตร ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร  และการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามเกณฑ์การประเมิน  ประจำปีการศึกษา 2562

Tags : ประชุมออนไลน์ KM เขียนรายงานการประเมินตนเอง COVID-19 ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=391