กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2562) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ 21-04-2020 ผู้ชม 2,559

  • วันที่ 21 เมษายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 (ฉบับปรับปรุงปี 2562)  ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ตามนโยบายของรัฐบาลในการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 
  • ซึ่งมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชิน  รอดกำเหนิด คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดผ่านระบบการประชุมออนไลน์ และในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประมาณ 60 คน  และมีบางส่วนอยู่ในห้องประชุม จำนวน 7-8 คน  ส่วนที่เหลือประชุมออนไลน์ที่บ้านของแต่ละท่าน 
  • สำหรับการประชุมออนไลน์ครั้งนี้ ได้รับเกียรติ ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญดาว แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นวิทยากร บรรยาย "แนวทางการทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ"
        
  • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการทบทวนตัวชี้วัด มาตรการ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของคณะ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Tags : ประชุมออนไลน์ ทบทวนแผนกลยุทธ์ COVID-19 ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=390