โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวางแผนงานวิจัยและชุดโครงการวิจัย : การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอทุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 05-02-2020 ผู้ชม 3,581

     วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวางแผนงานวิจัยและชุดโครงการวิจัย : การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอทุน
    
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจในด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดโครงการอบรมเพื่อการเสาะหาความรู้ที่ต้องการ คณาจารย์รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
     1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารพัฒนางานวิจัยของคณะและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้
     2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยและการเสาะหาองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอก เรื่อง เทคนิคการวางแผนงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอทุนวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบัน
     3. เพื่อบูรณาการงานการวิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ กับการเรียนการสอนทุกหลักสูตร     

      ในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา) มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิก!!
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

Tags : งานวิจัย งานสร้างสรรค์ เทคนิคการวางแผนงานวิจัย ชุดโครงการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอทุน

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=382