>> ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ เรื่อง “Classroom-Based Research for English Teachers”

เผยแพร่เมื่อ 09-01-2017 ผู้ชม 356

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ  เรื่อง “Classroom-Based Research for English Teachers” ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วิทยากรโดย : ร.ต.ท. (หญิง)ดร.จุฑามาส  ทองสองสี และ ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์  จากสถาบันภาษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ 055-706555 ต่อ 3260  

หมายเหตุ   กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
หรือทางอีเมล  atthapornch77@gmail.com

เอกสารประกอบ

Tags : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=38