โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมที่ 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้ขั้นสูง (LMS KPRU)

เผยแพร่เมื่อ 17-01-2020 ผู้ชม 3,190

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้ขั้นสูง (LMS KPRU)
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อพัฒนาทักษะคณาจารย์ในด้านการจัดการเรียนรู้หรือทักษะทางวิชาชีพ
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยากรโดย

  • นายวันเฉลิม  พูนใจสม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์และผู้ดูแลระบบ KPRU LMS  E-Learning *วิทยากรหลัก
  • นายจิรพงษ์  เทียนแขก นักวิชาการคอมพิวเตอร์  *ผู้ช่วยวิทยากร
  • นายเมตตรัย  ตะติยะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  *ผู้ช่วยวิทยากร

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning ระบบบริหารจัดการ สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิก!!

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

Tags : ศตวรรษที่ 21 พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ การจัดการความรู้ การเรียนการสอน การอบรมเชิงปฏิบัติการ LMS บทเรียนออนไลน์ E-Learning

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=379