โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมที่ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์เทคนิค การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2020 ผู้ชม 2,746

     วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21
     กิจกรรมที่ 1  โครงการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการจัดการความรู้การเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมที่ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์เทคนิค การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
     การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21  ภายใต้กรอบการพัฒนาวิสัยทัศน์และความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ขึ้น  ว่าด้วยทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rประกอบด้วยการอ่าน(Reading), การเขียน(Writing) และการคิดคำนวณ(Arithmetic)และ 4Cประกอบด้วยCritical  Thinking -การคิดวิเคราะห์,  Communication-การสื่อสาร,Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายในการพัฒนาจัดการเรียนรู้และคุณภาพการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนศตวรรษที่ 21เรื่อง Introduction   to   21st Century Skills : What, Why, and How? ขึ้น

ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิก!!
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

Tags : ศตวรรษที่ 21 พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ การจัดการความรู้ การเรียนการสอน การอบรมเชิงปฏิบัติการ สังเคราะห์เทคนิค

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=378