เชิญชวน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วม กิจกรรม ASEAN Leadership 2020

เผยแพร่เมื่อ 11-12-2019 ผู้ชม 985

งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนจะจัดกิจกรรม ASEAN Leadership 2020 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีแรงจูงใจในการัพฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของตนเองตลอดจนเกิดเครือข่ายเยาวชนอาเซียนที่เกิดการเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ ภาษาและวัฒนธรรมอ่างกลมกลืน

รับสมัคร  : บัดนี้-25 ธันวาคม 2562

กิจกรรมมีขึ้น  วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2563

คุณสมบัตินักศึกษาโครงการ ASEAN Leadership 2020 

  1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  2. เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อท่นที่มีความหลากหลานทางภาษาและวัฒนธรรมได้
  3. เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

Tags : ASEAN Leadership อาเซียน ภาษาต่างประเทศ วิเทศสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=369