เปิดรับสมัคร น้องๆ อายุ 5-9 ปี เข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษเปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ภาษา(English Camp)

เผยแพร่เมื่อ 29-11-2019 ผู้ชม 1,108

>>ค่ายภาษาอังกฤษเปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ภาษา สำหรับน้อง ๆ อายุ 5 - 9 ปี
จัดโดยอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
>>ภายในค่าย น้อง ๆ จะได้รับความรู้ภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยมีอาจารย์เจ้าของภาษาและพี่ ๆ นักศึกษาให้การดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งค่าย มีการให้ทดลองแสดงบทบาทสมมติประกอบเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างความกล้าแสดงออกให้แก่น้องๆ รวมไปถึงส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านเกมและกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมจากทางโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
>>ค่าสมัครจำนวน 1,600 บาท สามารถชำระได้ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจำนวนดังกล่าวรวมอาหารกลางวันจำนวน 4 มื้อ อาหารว่าง 8 มื้อ เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมเอาไว้แล้ว

เปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562
วันที่จัดค่าย (4 วัน) 7 - 8 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น.
  14 - 15 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น.
สถานที่ ตึกใหม่ คณะมนุษยศำสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ค่ำสมัคร 1,600 บาท
(รวมอาหารเครื่องดื่มและอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ประกอบกิจกรรม)
จัดโดย สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
อาจารย์ นักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วุฒิบัตร มี
วิธีการสมัคร กรอกข้อมูลการสมัครผ่านทำงเว็บไซต์
  https://forms.gle/iBz18o58U2w5rhwRA
  หรือแสกน QR Code
ชำระค่ำสมัคร ภายในวันแรกที่จัดค่าย
ติดต่อสอบถาม โทร. 0626945432บรรยากาศจากค่ายภาษาอังกฤษครั้งที่ 1
https://huso.kpru.ac.th/h-english/?page_id=45


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร
ดร.วิชุรา วินัยธรรม : 062-6945432
พี่เฟื่องฟ้า : 099-1786783
พี่ใบเตย : 062-6599408
หรือ Line ID :
พี่เฟื่องฟ้า : fahhh.fa
พี่นุ้ย : jkjitlada

>>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสารประกอบ