ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 25-11-2019 ผู้ชม 1,050

๑.คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
          ๑.เป็นนักเรียน ทั้งชาย และ หญิง ที่กำลังศึกษาอยู่ มีอายุระหว่าง ๑๕-๑๘ ปี
          ๒.การแข่งขันไม่มีการแบ่งแยกเพศ
          ๓.โรงเรียนสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน ๔  คน
          ๔.ผู้บริหารสถาบันการศึกษาเซ็นรับรองในใบสมัครการแข่งขัน

๒.วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน
          ๑.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน
          ๒. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหน และช่วยกันดำรงรักษาภาษาไทยให้งดงามยั่งยืนอยู่คู่ชาติตลอดไป    

๓.ประเภทการแข่งขัน
          นักเรียน ทั้งชาย และ หญิง ที่มีอายุระหว่าง ๑๕-๑๘ ปี

๔.ปฏิทินการแข่งขัน
          วันจันทร์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓           วันสุดท้ายของการสมัคร
          วันอังคาร ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓          ประกาศรายชื่อผู้แข่งขัน
          วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓             วันทำการแข่งขัน ประกาศผลและมอบรางวัล
    
๕.วันเวลาและสถานที่ในการแข่งขัน
          วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมพิกุล อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ชั้น ๑)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

๖.เกณฑ์การตัดสิน
     เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
          ๑. การอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์  ๑๐ คะแนน
          ๒. การออกเสียง ร, ล  ๑๐ คะแนน
          ๓. การออกเสียงคำควบกล้ำ  ๑๐ คะแนน
          ๔. ความชัดเจนในการออกเสียง  ๑๐ คะแนน
          ๕. การออกเสียงคำตามหลักการอ่าน  ๑๐ คะแนน
           ๖. ความถูกต้องตามบทอ่าน   ๑๐ คะแนน
          ๗. การแบ่งวรรคตอน  ๑๐ คะแนน
          ๘. ลีลาการอ่าน (ความเหมาะสมกับเนื้อหา / ความช้าเร็ว / ความราบรื่น)  ๑๐ คะแนน
          ๙. คุณภาพเสียง / การเปล่งเสียง  ๑๐ คะแนน
         ๑๐. บุคลิกท่าทาง  ๑๐ คะแนน

*หมายเหตุ
          -ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับคะแนนรวมเท่ากัน จะใช้คะแนนเรียงลำดับความสำคัญจากข้อ ๑ - ๑๐ เป็นเกณฑ์ตัดสิน
          -คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๕ คน

๗.รางวัลการประกวด
          รางวัลชนะเลิศ                            ทุนการศึกษา      ๓,๐๐๐   บาท    พร้อมเกียรติบัตร
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   ทุนการศึกษา      ๒,๐๐๐   บาท    พร้อมเกียรติบัตร
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   ทุนการศึกษา      ๑,๐๐๐   บาท    พร้อมเกียรติบัตร
          รางวัลชมเชย ๒ รางวัล            ทุนการศึกษา      ๕๐๐      บาท    พร้อมเกียรติบัตร

ดูรายละเอียดได้ที่  https://huso.kpru.ac.th/main//contents/Files/PDF/Thai-reading.pdf

เอกสารประกอบ

Tags : การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย การแข่งขัน

QRCODE

https://huso.kpru.ac.th/main/?page_id=363