โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA เรื่อง การกำหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

เผยแพร่เมื่อ 19-11-2019 ผู้ชม 750

>>โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA เรื่อง การกำหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
>>โดยมีผู้เข้าร่วม อาทิเช่น คณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา  นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ  เป็นต้น